VŠEOBECNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Usporiadateľom festivalu je TOPFEST MANAGEMENT s.r.o., M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 54 603 021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43603/R (ďalej aj ako „usporiadateľ“).

Usporiadateľ si vyhradzuje nasledovné práva:

 • právo zmeny týchto všeobecných podmienok
 • právo prípadnej zmeny programu festivalu
 • právo zmeny miesta a/alebo času konania festivalu

Festival TOPFEST SLOVAKIA 2024 sa bude konať v dňoch 27. - 29 júna 2024 na Letisko Žilina v obci Dolný Hričov.

V prípade zmeny miesta konania festivalu sa môžu informácie v priebehu príprav festivalu mierne meniť.

Dňa 27. júna 2024 sa brány festivalu otvoria o 08.00 hod. a zatvoria dňa 30. júna 2024 o 12.00 hod. V areáli festivalu sa bude nachádzať MEGAFORCE stage, PINK PANTHER stage, MOTO stage, stanové mestečko, parkovanie pre usporiadateľov a účinkujúce skupiny, backstage, gastro zóna, šatne pre účinkujúce skupiny, VIP zóna, merch predajné stánky, verejné toalety, cisterny s vodou, oddychová zóna, Wifi zóna, Infotabule, a iné.

Predajcom vstupeniek na Festival TOPFEST SLOVAKIA 2024 sú obchodné spoločnosti:

 • TOPFEST MANAGEMENT s.r.o., M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 54 603 021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43603/R
 • MADWIRE, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, IČDPH: SK2023901869, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,Vložka č.: 92577/B (ďalej len „predpredaj.sk“).
 • TICKETSTREAM s.r.o., so sídlom Vladimírova 567/11, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika, IČO: 26695944, DIČ: CZ26695944, zapísaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 87942

Predaj vstupeniek zabezpečovaný prostredníctvom uvedených spoločností sa riadi výhradne všeobecnými obchodnými podmienkami týchto obchodných spoločností. Druh a cena vstupeniek sa môže v čase meniť.
Nie je možné vrátenie časti ceny vstupenky, ak bola vstupenka zakúpená mimo prípadnej akciovej ceny, a ak je akciová cena v určitom čase lacnejšia, ako už zakúpená vstupenka.
Predaj vstupeniek bude možný aj v pokladni pri vstupe do areálu festivalu.
Deti do 12 rokov vrátane majú vstup na festival zdarma. Neplnoleté osoby majú vstup na festival povolený len v sprievode zodpovednej dospelej osoby.
Neplnoleté osoby majú zákaz pohybovať sa kdekoľvek v rámci areálu festivalu, stanového mestečka a parkovania bez sprievodu zodpovednej dospelej osoby.
Vstup a účasť všetkých návštevníkov na festivale je na ich vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť ich zákonných zástupcov v prípade, ak nie sú spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu.
Zakúpená vstupenka je neprenosná a nevymieňa sa.
Vstupenka je platná len nepoškodená a s kontrolným ústrižkom.
Vstupenka na festival bude návštevníkovi pri vstupe do areálu festivalu zamenená za festivalový náramok.
Festivalový náramok predstavuje osobnú a individuálnu identifikáciu konkrétneho návštevníka, pričom nahrádza návštevníkom zakúpenú vstupenku na festival.
Pre umožnenie vstupu a zotrvanie v priestoroch festivalu či stanového mestečka je návštevník povinný mať pásku na ruke po celý čas trvania festivalu.
Festivalový náramok obdrží po preukázaní sa platnou a nepoškodenou vstupenkou každý návštevník, tento mu bude založený na zápästie, a to vo farebnom prevedení zodpovedajúcom rozsahu priestorov a doby, na ktorú bola vstupenka zakúpená.
Festivalovým náramkom je potrebné sa preukázať pri vstupe/výstupe z areálu festivalu a pri vyzvaní v jeho priestoroch.
Festivalový náramok sa považuje za ceninu, pri strate alebo poškodení sa stáva neplatným a opätovný vstup do areálu festivalu bez neho nie je možný.
Návštevníci bez festivalového náramku budú vyvedení z areálu festivalu prostredníctvom SBS služby.
Festivalový náramok je nutné mať na zápästí po celú dobu trvania festivalu.
Za stratu, poškodenie, prípadne krádež Festivalového náramku je zodpovedný výlučne návštevník.
Neplatný je náramok, ktorý je akokoľvek poškodený alebo upravovaný.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyviesť návštevníka z areálu ihneď po zistení, že festivalový náramok je akokoľvek upravovaný.
Vstupenka a rozsah práv s ňou spojených vychádza zo zverejneného cenníka usporiadateľa.
Vstupenka a festivalový náramok sú ceniny, ktorých falšovanie sa považuje za trestný čin v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka alebo Festivalový náramok je neplatná.
Usporiadatelia alebo ním poverená osoba si vyhradzujú právo vykázať z areálu festivalu osobu nevhodne sa správajúcu alebo nevhodne sa správajúcu k ostatným návštevníkom a odobrať festivalový náramok, a to bez nároku na vrátenie vstupného, resp. bez nároku na vrátenie ceny vstupenky.
Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami.
Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické závady realizácie, nedostatok elektrickej energie, dodržiavanie platných právnych predpisov alebo licenčných podmienok zo strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností, akými je poskytovanie informácií verejnosti.
Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať akékoľvek nepravdivé informácie, ktoré by mohli byť spôsobilé poškodiť dobré meno festivalu a/alebo jeho usporiadateľov.
Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné ohrozenie návštevníkov, ktorých zdravotný stav by mohol byť negatívne ovplyvnený svetelnými a zvukovými efektmi použitými počas festivalu.
Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. stany, predmety v nich odložené, predmety, ktoré majú pri sebe alebo na sebe.
Návštevníci berú na vedomie, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v týchto podmienkach a/alebo v prevádzkovom poriadku miesta konania festivalu a/alebo v prípade nedodržania akýchkoľvek pokynov usporiadateľa alebo usporiadateľom poverenej tretej osoby, sú usporiadateľ a/alebo osoby poverené usporiadateľom oprávnení vyviesť takýchto návštevníkov z areálu festivalu, odobrať im festivalový náramok a zabrániť ich ďalšiemu vstupu na festival.
Zakúpením vstupenky, ako aj jej predložením pri vstupe, vyjadruje držiteľ danej vstupenky súhlas s týmito všeobecnými podmienkami usporiadateľa festivalu a s prevádzkovým poriadkom miesta konania festivalu, pokynov usporiadateľa a podmienkami, ktoré s ním súvisia.
Prevádzkový poriadok je k dispozícii u usporiadateľa festivalu.
Zároveň sa návštevníci zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať všetky platné právne predpisy SR.

V areáli festivalu bude možné platiť výhradne bezkontaktne formou chipu, ktorý bude súčasťou festivalového náramku.

Návštevníci festivalu si po obdržaní festivalového náramku budú môcť na konkrétny chip zakúpiť kredit, ktorý bude slúžiť pre vykonávanie platieb v rámci celého areálu.
→ bližšie informácie budú k tomuto bodu postupne doplnené

V pokladniach sa budú môcť návštevníci dozvedieť všetky potrebné informácie o účinkujúcich, programe a podrobné informácie o festivale, prípadne ako výhercovia lístkov zo súťaží, vyzdvihnúť si festivalový náramok, ako aj zakúpiť jednotlivé vstupenky na festival

Stanové mestečko sa nachádza v areáli festivalu. Stanové mestečko sa otvára vo štvrtok 27. júna 2024 o 08:00 hod ráno. Stanovanie vo vlastnom stane v stanovom mestečku je spoplatnené a dá sa zakúpiť vopred predajcom vstupeniek, alebo priamo na mieste konania festivalu. Súčasťou stanového mestečka sú sprchy, verejné toalety, cisterny s pitnou vodou, recepcia a občerstvovací stan. Priestor na stanovanie je vyznačený páskami za účelom vytvorenia tzv. bezpečnostných únikových ciest. V stanovom mestečku sa nachádza stanovisko camp managera, a to pri prechode do areálu bližšie k parkovisku. V prípade otázok alebo pomoci ho neváhajte kontaktovať.

Rozloženie stanov návštevníkmi festivalu je prípustné iba v rámci vyhradeného priestoru stanového mestečka. Návštevníci majú zakázané stanovať pri autách, na parkoviskách a iných priestoroch, ktoré nie sú vyhradené výlučne na účely stanového mestečka. Vstup do areálu stanového mestečka je povolený iba s neporušeným festivalovým náramkom umiestneným na zápästí návštevníka. Návštevníci sú povinní udržiavať poriadok a čistotu a dodržiavať hygienické predpisy. Návštevníci majú zakázané zakladať ohne a sú povinní počínať si tak, aby nezapríčinili nebezpečenstvo požiaru. Návštevníci nesmú do stanového mestečka vstupovať s transparentmi, pyrotechnickými predmetmi, výbušninami a horľavinami, omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi alebo prekurzormi, zbraňami akéhokoľvek druhu, akýmikoľvek predmetmi ohrozujúcimi zdravie alebo bezpečnosť návštevníkov a pod.

Do stanového mestečka je povolené vnášať zakúpené plastové fľaše aj stravu. Návštevníci nesmú obťažovať svoje okolie v stanovom mestečku nadmerným hlukom, používať zvukové a svetelné zdroje s vysokým výkonom a intenzitou a vstúpiť do areálu stanového mestečka so psom. Návštevníci sa zaväzujú dodržiavať všetky pokyny usporiadateľa a ním poverených osôb. Návštevníci sa zaväzujú pred odchodom zo stanového mestečka zbaliť svoje stany, spacáky, karimatky a ostatné veci, ktoré do stanového mestečka vniesli. Návštevníci sa zaväzujú opustiť stanové mestečko a areál festivalu najneskôr do 14:00 hod. dňa 30. júna 2024. V prípade, ak návštevníci neopustia stanové mestečko a areál festivalu alebo nevypracú a/alebo neodnesú svoje veci zo stanového mestečka a areálu festivalu do 14:00 hod. dňa 30. júna 2024, dávajú pracovníkom SBS súhlas, aby zabezpečili odchod resp. vyvedenie návštevníkov a/alebo vynesenie ich vecí z areálu festivalu, pričom za prípadne vzniknuté škody na majetku návštevníkov festivalu v súvislosti s touto činnosťou pracovníkov SBS, resp. v súvislosti s neuposlúchnutím pokynov pracovníkov SBS, zodpovedajú návštevníci festivalu.

V stanovom mestečku bude zriadená aj úschovňa batožiny dostupná pre návštevníkov festivalu, kde si budú môcť odložiť cennejšie veci/batožinu. Táto služba bude pre návštevníkov festivalu zdarma.

V prípade ak chcete nahlásiť stratu veci, je nutné obrátiť sa na správcu stanového mestečka a poskytnúť presný popis stratenej veci a uviesť vaše kontaktné údaje. Nevyzdvihnuté veci, ako aj veci, ktoré sa pri upratovaní nájdu vo festivalovom areáli, budú zverejnené na facebookovej stránke usporiadateľa festivalu.

Parkovisko sa otvára vo štvrtok 27. júna 2024 o 07:00 a je v prevádzke do nedele 30. júna 2024 do 14:00 hod.. Je umiestnené hneď vedľa areálu festivalu. Parkovné je v cene niektorých druhov lístkov. Parkovné je možné zaplatiť aj na mieste pri príjazde na festival. Cena za parkovanie osobných vozidiel, motocyklov a karavanov je uvedená na stránke predajcu vstupeniek a uvedená bude aj na informačnej tabuli pri pokladni na mieste konania festivalu. Každé vozidlo je po zaplatení parkovného označené nálepkou. Parkovanie áut je povolené len na vyhradených miestach. Tieto priestory nie sú strážené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú krádež alebo poškodenie automobilov a predmetov v nich alebo pri nich odložených.

Na miesto konania festivalu bude premávať pravidelná kyvadlová doprava prostredníctvom autobusov. Grafikon jednotlivých časov bude postupne zverejnený v tomto odseku.

 • Osoby mladšie ako 18 rokov majú prísny zákaz požívať akékoľvek alkoholické nápoje a iné návykové a omamné látky, psychotropné látky, jedy alebo prekurzory.
 • Požívanie drog a iných omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov je zakázané.
 • V rámci areálu festivalu, stanového mestečka a iných priestorov festivalu je prísne zakázané nosenie a používanie akéhokoľvek druhu zbraní.
 • Rovnako je zakázané nevhodné správanie návštevníkov festivalu akokoľvek ohrozujúce iných návštevníkov festivalu a/alebo zdravie a majetok návštevníkov festivalu, organizátorov festivalu, účinkujúcich skupín festivalu a iných osôb prítomných na festivale. V prípade porušenia tohto zákazu má SBS služba právo vyviesť osobu nosiacu/používajúcu akúkoľvek zbraň mimo priestory festivalu bez nároku na vrátenie ceny vstupenky.
 • Do areálu festivalu je zakázané vniesť akýkoľvek druh a množstvo alkoholického, ako aj nealkoholického nápoja (s výnimkou povolenej tekutiny uvedenej nižšie v týchto všeobecných podmienkach).
 • Do areálu festivalu je zakázané vniesť akýkoľvek druh a množstvo jedla

Zákaz vniesť do areálu akýkoľvek druh a množstvo tekutiny je z dôvodu bezpečnosti ostatných návštevníkov festivalu, ako aj účinkujúcich skupín a headlinerov, pri ktorých bol tento zákaz zmluvnou podmienkou ich účasti na festivale.

V rámci miesta konania festivalu, ktorým je letisko v Žiline sa v priestoroch a v areáli tohto letiska nachádzajú technické zariadenia slúžiace na prevádzku letiska. Je vyslovene zakázané akýmkoľvek spôsobom manipulovať, poškodzovať alebo inak zaobchádzať s týmto majetkom letiska. Návštevníkom festivalu uvádzame, že sú všetky tieto zariadenia letiska dôkladne monitorované kamerovým systémom a v prípade poškodenia tak budeme ako usporiadateľ žiadať náhradu škody priamo od osoby, ktorá toto poškodenie spôsobila.

Na festivale môžu fotografovať a natáčať iba akreditovaní novinári a fotografi. Tolerované sú neprofesionálne spotrebiteľské fotoaparáty a mobilné telefóny, ktoré sa však nesmú používať na zhotovovanie snímok z vystúpení interpretov a s použitím blesku. Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú, že akékoľvek audiovizuálne diela nepoužijú na mediálne alebo komerčné účely, ani ich iným spôsobom nezverejnia bez písomného súhlasu usporiadateľa. Každý návštevník súhlasí, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre propagovanie festivalu v budúcnosti. V prípade zhotovenia fotografických, filmových, videozáznamov alebo iných záznamov počas festivalu alebo v súvislosti s ním, dáva návštevník výslovný súhlas na ich použitie bez finančnej náhrady.

Proces akreditácie prebehne začiatkom júna 2024. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť udeliť akreditáciu novinárovi alebo fotografovi, na udelenie akreditácie nie je právny nárok. Akreditovaní novinári a fotografi majú na festival voľný vstup na základe presspasov a fotopasov, ktoré im budú odovzdané na základe dohodnutých inštrukcií s PR managerom festivalu. Akreditovaní novinári a fotografi musia nosiť pri sebe neustále označenie press a festivalový náramok, ktorý im umožní pohyb v rámci areálu festivalu. O obmedzeniach budú informovaní v Presscentre, kde im budú poskytnuté aj informácie o termínoch tlačových konferencií s účinkujúcimi a ďalšie podrobnosti.

V priestoroch festivalu bude zabezpečená WIFI bezplatná zóna a to vo vyhradených a vyznačených priestoroch

Vo vyhradenom priestore areálu budú zabezpečené nabíjacie stĺpy s možnosťou USB nabíjania smartfónov a iných zariadení. Výstup na stĺpe bude zabezpečený formou 230 V výstupov. Prosíme návštevníkov, aby ste si na nabitie zariadení priniesli vlastné káble.

V areáli festivalu má svoje stanovisko služba prvej pomoci. Stanovisko služby prvej pomoci bude viditeľne označené. V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií, úrazov a ochorení je možné stanovisko služby prvej pomoci bezodkladne vyhľadať. V chladničkách v priestoroch služby prvej pomoci bude možné uskladňovať lieky. Nie je povolené zneužívať služby prvej pomoci v neodôvodnených prípadoch.

Návštevníci súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky strážnou službou pri vstupe do areálu a kedykoľvek v areáli počas trvania festivalu usporiadateľom poverenou osobou alebo usporiadateľom poverenou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej aj ako „SBS“). Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať pokyny usporiadateľa a usporiadateľom poverenej osoby a SBS a strpieť osobnú prehliadku a všetky úkony potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku návštevníkov festivalu. Pracovníci SBS sú oprávnení zabezpečiť odchod resp. vyvedenie návštevníkov festivalu a/alebo vynesenie ich majetku zo stanového mestečka a/alebo z areálu festivalu primeranými prostriedkami v prípade, ak návštevníci neuposlúchnu pokyny uvedené v týchto podmienkach resp. pokyny pracovníkov SBS a/alebo iných osôb poverených usporiadateľom.

Ak je doba medzi bleskom a hrmením kratšia ako 30 sekúnd dodržiavajte nasledovné pokyny:       

 • nezdržujte sa v žiadnych festivalových stavbách, budú evakuované a uzatvorené
 • zbavte sa kovových predmetov a vypnite mobilný telefón
 • najlepšia poloha: skrčiť sa a čupnúť si na špičky, skloniť hlavu, držať si uši, nekráčať, neutekať, neležať na zemi, rozostúpiť sa,, nedržať sa v skupinách,
 • ak ste v blízkosti vysokých predmetov, stavieb, držte odstup min. 2 metre,
 • ak ste v stane: posaďte sa na izolujúci materiál ( deka, karimatka ) so spojenými nohami, nedotýkajte sa stien ani konštrukcie stanu,
 • bezpečnou skrýšou je auto so zatvorenými oknami, ​

V PRÍPADE EVAKUÁCIE SA RIAĎTE POKYNMI USPORIADATEĽOV

Odporúčame každému návštevníkovi, aby si zobral:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • peňažnú hotovosť
 • hygienické potreby
 • nabíjací kábel pre smart zariadenia s 230 V vstupom do nabíjacieho stĺpu
 • stan a spacák v prípade, že bude stanovať, opaľovacie krémy, pršiplášte,
 • Lieky. Na stanici prvej pomoci budú chladničky, do ktorých bude možné lieky odložiť, aby sa zachovali v chlade a používať podľa potreby. Veci, ktoré sú zakázané, sú uvedené v sekcii ZÁKAZY.