Stanovanie

Stanové mestečko sa nachádza v areáli festivalu. Stanové mestečko sa otvára vo štvrtok 27. júna 2024 o 08:00 hod ráno. Stanovanie vo vlastnom stane v stanovom mestečku je spoplatnené a dá sa zakúpiť vopred predajcom vstupeniek, alebo priamo na mieste konania festivalu. Súčasťou stanového mestečka sú sprchy, verejné toalety, cisterny s pitnou vodou, recepcia a občerstvovací stan. Priestor na stanovanie je vyznačený páskami za účelom vytvorenia tzv. bezpečnostných únikových ciest. V stanovom mestečku sa nachádza stanovisko camp managera, a to pri prechode do areálu bližšie k parkovisku. V prípade otázok alebo pomoci ho neváhajte kontaktovať.

Rozloženie stanov návštevníkmi festivalu je prípustné iba v rámci vyhradeného priestoru stanového mestečka. Návštevníci majú zakázané stanovať pri autách, na parkoviskách a iných priestoroch, ktoré nie sú vyhradené výlučne na účely stanového mestečka. Vstup do areálu stanového mestečka je povolený iba s neporušeným festivalovým náramkom umiestneným na zápästí návštevníka. Návštevníci sú povinní udržiavať poriadok a čistotu a dodržiavať hygienické predpisy. Návštevníci majú zakázané zakladať ohne a sú povinní počínať si tak, aby nezapríčinili nebezpečenstvo požiaru. Návštevníci nesmú do stanového mestečka vstupovať s transparentmi, pyrotechnickými predmetmi, výbušninami a horľavinami, omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi alebo prekurzormi, zbraňami akéhokoľvek druhu, akýmikoľvek predmetmi ohrozujúcimi zdravie alebo bezpečnosť návštevníkov a pod.

Do stanového mestečka je povolené vnášať zakúpené plastové fľaše aj stravu. Návštevníci nesmú obťažovať svoje okolie v stanovom mestečku nadmerným hlukom, používať zvukové a svetelné zdroje s vysokým výkonom a intenzitou a vstúpiť do areálu stanového mestečka so psom. Návštevníci sa zaväzujú dodržiavať všetky pokyny usporiadateľa a ním poverených osôb. Návštevníci sa zaväzujú pred odchodom zo stanového mestečka zbaliť svoje stany, spacáky, karimatky a ostatné veci, ktoré do stanového mestečka vniesli. Návštevníci sa zaväzujú opustiť stanové mestečko a areál festivalu najneskôr do 14:00 hod. dňa 30. júna 2024. V prípade, ak návštevníci neopustia stanové mestečko a areál festivalu alebo nevypracú a/alebo neodnesú svoje veci zo stanového mestečka a areálu festivalu do 14:00 hod. dňa 30. júna 2024, dávajú pracovníkom SBS súhlas, aby zabezpečili odchod resp. vyvedenie návštevníkov a/alebo vynesenie ich vecí z areálu festivalu, pričom za prípadne vzniknuté škody na majetku návštevníkov festivalu v súvislosti s touto činnosťou pracovníkov SBS, resp. v súvislosti s neuposlúchnutím pokynov pracovníkov SBS, zodpovedajú návštevníci festivalu.

V stanovom mestečku bude zriadená aj úschovňa batožiny dostupná pre návštevníkov festivalu, kde si budú môcť odložiť cennejšie veci/batožinu. Táto služba bude pre návštevníkov festivalu zdarma.