VSTUPENKY & FESTIVALOVÉ NÁRAMKY

Predajcom vstupeniek na Festival TOPFEST SLOVAKIA 2024 sú obchodné spoločnosti:

  • TOPFEST MANAGEMENT s.r.o., M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 54 603 021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43603/R
  • MADWIRE, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, IČDPH: SK2023901869, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,Vložka č.: 92577/B (ďalej len „predpredaj.sk“).
  • TICKETSTREAM s.r.o., so sídlom Vladimírova 567/11, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika, IČO: 26695944, DIČ: CZ26695944, zapísaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 87942

Predaj vstupeniek zabezpečovaný prostredníctvom uvedených spoločností sa riadi výhradne všeobecnými obchodnými podmienkami týchto obchodných spoločností. Druh a cena vstupeniek sa môže v čase meniť.
Nie je možné vrátenie časti ceny vstupenky, ak bola vstupenka zakúpená mimo prípadnej akciovej ceny, a ak je akciová cena v určitom čase lacnejšia, ako už zakúpená vstupenka.
Predaj vstupeniek bude možný aj v pokladni pri vstupe do areálu festivalu.
Deti do 12 rokov vrátane majú vstup na festival zdarma. Neplnoleté osoby majú vstup na festival povolený len v sprievode zodpovednej dospelej osoby.
Neplnoleté osoby majú zákaz pohybovať sa kdekoľvek v rámci areálu festivalu, stanového mestečka a parkovania bez sprievodu zodpovednej dospelej osoby.
Vstup a účasť všetkých návštevníkov na festivale je na ich vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť ich zákonných zástupcov v prípade, ak nie sú spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu.
Zakúpená vstupenka je neprenosná a nevymieňa sa.
Vstupenka je platná len nepoškodená a s kontrolným ústrižkom.
Vstupenka na festival bude návštevníkovi pri vstupe do areálu festivalu zamenená za festivalový náramok.
Festivalový náramok predstavuje osobnú a individuálnu identifikáciu konkrétneho návštevníka, pričom nahrádza návštevníkom zakúpenú vstupenku na festival.
Pre umožnenie vstupu a zotrvanie v priestoroch festivalu či stanového mestečka je návštevník povinný mať pásku na ruke po celý čas trvania festivalu.
Festivalový náramok obdrží po preukázaní sa platnou a nepoškodenou vstupenkou každý návštevník, tento mu bude založený na zápästie, a to vo farebnom prevedení zodpovedajúcom rozsahu priestorov a doby, na ktorú bola vstupenka zakúpená.
Festivalovým náramkom je potrebné sa preukázať pri vstupe/výstupe z areálu festivalu a pri vyzvaní v jeho priestoroch.
Festivalový náramok sa považuje za ceninu, pri strate alebo poškodení sa stáva neplatným a opätovný vstup do areálu festivalu bez neho nie je možný.
Návštevníci bez festivalového náramku budú vyvedení z areálu festivalu prostredníctvom SBS služby.
Festivalový náramok je nutné mať na zápästí po celú dobu trvania festivalu.
Za stratu, poškodenie, prípadne krádež Festivalového náramku je zodpovedný výlučne návštevník.
Neplatný je náramok, ktorý je akokoľvek poškodený alebo upravovaný.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyviesť návštevníka z areálu ihneď po zistení, že festivalový náramok je akokoľvek upravovaný.
Vstupenka a rozsah práv s ňou spojených vychádza zo zverejneného cenníka usporiadateľa.
Vstupenka a festivalový náramok sú ceniny, ktorých falšovanie sa považuje za trestný čin v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka alebo Festivalový náramok je neplatná.
Usporiadatelia alebo ním poverená osoba si vyhradzujú právo vykázať z areálu festivalu osobu nevhodne sa správajúcu alebo nevhodne sa správajúcu k ostatným návštevníkom a odobrať festivalový náramok, a to bez nároku na vrátenie vstupného, resp. bez nároku na vrátenie ceny vstupenky.
Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami.
Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické závady realizácie, nedostatok elektrickej energie, dodržiavanie platných právnych predpisov alebo licenčných podmienok zo strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností, akými je poskytovanie informácií verejnosti.
Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať akékoľvek nepravdivé informácie, ktoré by mohli byť spôsobilé poškodiť dobré meno festivalu a/alebo jeho usporiadateľov.
Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné ohrozenie návštevníkov, ktorých zdravotný stav by mohol byť negatívne ovplyvnený svetelnými a zvukovými efektmi použitými počas festivalu.
Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. stany, predmety v nich odložené, predmety, ktoré majú pri sebe alebo na sebe.
Návštevníci berú na vedomie, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v týchto podmienkach a/alebo v prevádzkovom poriadku miesta konania festivalu a/alebo v prípade nedodržania akýchkoľvek pokynov usporiadateľa alebo usporiadateľom poverenej tretej osoby, sú usporiadateľ a/alebo osoby poverené usporiadateľom oprávnení vyviesť takýchto návštevníkov z areálu festivalu, odobrať im festivalový náramok a zabrániť ich ďalšiemu vstupu na festival.
Zakúpením vstupenky, ako aj jej predložením pri vstupe, vyjadruje držiteľ danej vstupenky súhlas s týmito všeobecnými podmienkami usporiadateľa festivalu a s prevádzkovým poriadkom miesta konania festivalu, pokynov usporiadateľa a podmienkami, ktoré s ním súvisia.
Prevádzkový poriadok je k dispozícii u usporiadateľa festivalu.
Zároveň sa návštevníci zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať všetky platné právne predpisy SR.