MIGRAIN

Kapela Migrain vznikla na začiatku roku 2019 ako projekt štyroch muzikantov s prvotným cieľom predstaviť poslucháčom hudbu vychádzajúcu z doposiaľ nezrealizovaných nápadov a úryvkov jedného z členov, nazbieraných počas niekoľkých rokov jeho pôsobenia na lokálnej hudobnej scéne. Uchované fragmenty piesní sa pomaly za účasti celého zoskupenia formujú do hotových skladieb, ktoré by chcela kapela prezentovať začiatkom budúceho roka prostredníctvom albumu a najmä živých predstavení.

Z dôvodu meniacich sa hudobných preferencií ako aj dlhšieho časového obdobia, počas ktorého námety vznikali, detailná identifikácia hudobného štýlu nie je jednoznačná a mení sa podľa individuálnych potrieb jednotlivých skladieb. Samoúčelnosť nezaraditeľnosti je tu však irelevantná a pôvodný zámer pohybovať sa v teritoriálnom území alternatívnej gitarovej muziky je aj napriek zdanlivo lákavým novodobým vplyvom principiálne zachovávaný. Snaha o obyčajnú úprimnosť je podstatou a primitívnosť základným stavebným prvkom.

Kapela sa usiluje aplikovať princíp DIY (urob si sám) vo všetkých aspektoch, a to nielen čo sa týka produkcie, ale aj nahrávok, mixáže a marketingu. Skladby tak vznikajú v štúdiu, ktoré si členovia vlastnoručne postavili. Z tejto tvorivej dielne ku Vám prichádza aj prvá nahrávka s názvom Radical Rat, pričom jej výlučnou ambíciou je predstaviť surový prototyp tohto projektu.

EN

The band Migrain originated in early 2019 as a project of four musicians with the primary aim of introducing to the audience music based on previously unrealized ideas and excerpts of one of the members, collected over several years of his presence on the local music scene. Preserved musical fragments are slowly formed, with the participation of all members, into complete songs that the band would like to present early next year through the album and especially live performances.

Due to the changing musical preferences and longer period of time during which the themes arose, the detailed identification of the musical style is not unambiguous and varies according to the individual needs of the songs. The self-purposefulness of non-classifiability, however, is irrelevant and the original intention to operate within the territory of alternative guitar music is, in spite of seemingly attractive modern influences, preserved in principle. The pursuit of ordinary honesty is the essence and primitiveness is the basic building block.

The band strives to apply the DIY principle in all aspects, not only in terms of production, but also in recording, mixing and marketing. The songs are created in the studio, which the members built themselves. The first recording called Radical Rat is coming to you from this creative workshop. Its sole ambition is to present the raw prototype of this project.